Årsmelding 2014

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2014

Se signert årsmelding og årsregnskap i pdf

SPAREBANKSTIFTELSENS VIRKSOMHET

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte ved nyttår 2014. Det var «gamle» Sparebanken Sør som stod bak opprettelsen av sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig og god eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap klokt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen. Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken Sør som utgjør 51% eller mer av bankens utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsen skal plassere sine tilgjengelige midler på en hensiktsmessig måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning med sikte på en markedsmessig avkastning. Forvaltningen skal innrettes med henblikk på stiftelsens eierrolle i banken, slik at stiftelsen evner å opprettholde sin eierandel ved eventuelle emisjoner i framtiden.

Stiftelsen kan også disponere overskudd gjennom å gi gaver til allmennyttige formål. Ved sine gavedisponeringer skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget kapitalen til «gamle» Sparebanken Sør.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret.

Forretningsadressen er Vesterveien 1a/b, 4836 ARENDAL. Kontoradressen er co/Ordkraft, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand. Telefonnummer til daglig leder Rune Røiseland er 90 26 96 00.

 

ÅRSREGNSKAP 2014

Finansielle plasseringer og inntekter
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i tråd med sitt formål om å være en stabil og langsiktig eier i Sparebanken Sør det meste av sin kapital i egenkapitalbevis i banken. Det er følgelig knyttet finansiell risiko til plasseringene i egenkapitalbevis.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettstvister, og styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for årsregnskapet.

Resultat og disponering av overskudd
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 34 273 828. I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for 2014. Egenkapitalen er på kr 658 391 241 og utgjør 99,8 % av totalkapitalen. Styret mener ellers at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2014.

Årsresultatet disponeres slik:
Kr 24 273 828 overføres annen egenkapital, kr 8 000 000 avsettes til gaver, og kr 2 000 000 overføres gavefond.

Stiftelsens eierrolle og kapitalforvaltning
Det er utarbeidet kapitalforvaltningsstrategi for stiftelsens virksomhet. I denne inngår overordnede prinsipper for utøvelse av eierrollen i Sparebanken Sør og overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen.

Innenfor rammen av et langsiktig perspektiv for eierskapet skal stiftelsen være opptatt av en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og verdistigning på eierandelskapitalen i Sparebanken Sør. Stiftelsen vil arbeide for en utbyttepolitikk som gir grunnlag for gode og stabile inntekter, samtidig som utbyttepolitikken skal ta hensyn til bankens fremtidige kapitalbehov.

Kapitalforvaltningen skal sikre ivaretakelse av sparebankstiftelsens langsiktige eierskap i Sparebanken Sør og oppfyllelse av sparebankformål, sikre at stiftelsen har tilstrekkelige likvide midler til å delta i kapitalutvidelser i banken, og sikre tildeling av utbyttemidler i samsvar med stiftelsens formål.

Styre og generalforsamling
Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer er 7 kvinner og 11 menn.

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 3 er kvinner og 6 er menn. Styrets leder er ordfører Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder. Det ble avholdt 5 styremøter i 2014.

Gavetildelinger i 2014
2014 var første gang stiftelsen hadde mulighet til å dele ut gaver. For å drive gavearbeidet ressurseffektivt ble det ikke lagt opp til  åpne søknader om gaver. Ved henvendelser om gaver vises det til Sparebanken Sør, som har en betydelig gaveutdeling (tilsvarer like mye som de to gamle bankene hadde hver for seg). Informasjon om dette finnes på bankens nettsider sor.no

I 2014 feiret Sparebankforeningen i Norge sitt 150-årsjubileeum og inviterte alle landets sparebanker og sparebankstiftelser til å forestå en koordinert utdeling av gaver i forbindelse med jubileumsmarkeringen i juni. I denne forbindelse valgte styret i stiftelsen å kontakte veletablerte humanitære organisasjoner som gjennom sine medlemmer har gode forutsetninger til å forrente gaver gjennom å skape aktivitet og engasjement som gjør livet bedre for mennesker som faller utenfor eller har det vanskelig. Styret så en linje mellom denne tildelingsstrategien i jubileumsåret 2014 og sparebanktradisjonen der nettopp det å gi flere mennesker mulighet til å få banktjenester var veien ut av fattigdommen som preget Norge sterkt i tidligere tider.

Stiftelsen så etter organisasjoner som gjennom sitt arbeid når langt og mange, og som har sterk forankring i de tre fylkene. De som mottok jubileumsgaver fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i 2014 var:

  • Strømmestiftelsen (1,5 millioner kroner)
  • Røde Kors i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (600.000,-)
  • Kirkens bymisjon i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (500.000,-)
  • Blå Kors i Kristiansand (200.000,-)
  • Livsglede for eldre til satsing i Telemark (200.000,-).

Det ble senere på høsten 2014 i tillegg gitt kr. 1.000.000,- som gave til Handelshøyskolen ved UiA. Denne gaven la grunnlag for å gjennomføre en Cotutelle med University of Loeven i Belgia. På lik linje med UiA vil Loeven Business School dekke en 50% andel av kostnaden forbundet med Cotutellen.

Cotutelle betyr «felles veiledning». I praksis går ordningen ut på at en PhD kandidat meldes inn som student ved to universiteter samtidig. Kandidaten får veileder og inngår i forskningsteam begge steder. På den måten knyttes forskningsteam sammen på tvers av landegrenser. Med denne gaven ønsket Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å være med legge til rette for en ny finansieringsordning for PhD utdannelse ved UiA, samtidig som forskningen forbedres og institusjonen blir mer internasjonal. Ønsket er at gaven også blir et eksempel for andre givere og samarbeidspartnere i regionens næringsliv.

Styret har gjennom 2014 hatt et sterkt fokus på å vinne erfaringer i forhold til stiftelsens gavestrategi og arbeidet med å utforme en langsiktig til nærming til gavearbeid. Dette fortsetter inn i 2015.

 

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Arendal 12.05.2015 

Helge Sandåker, styreleder
Eldbjørg Dahl
Dag Olav Hødnebø
Anne Aasmundtveit
Tone Helene Strat
Erik Tønnesen