Årsmelding 2017

Styrets årsberetning og regnskap for 2017 (Signert årsberetning og årsregnskap 2017)

Sparebankstiftelsens virksomhet
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte 1. januar 2014. Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap klokt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen. Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken Sør som utgjør minimum 51 % av bankens utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

Forvaltning
Stiftelsens aktiva, som ikke er knyttet til EK-bevis i Sparebanken Sør, skal i henhold til vedtektene plasseres på en hensiktsmessig måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Forvaltningen innrettes med henblikk på stiftelsens eierrolle i Sparebanken Sør, slik at stiftelsen i så høy grad som mulig evner å opprettholde sin eierandel ved eventuelle emisjoner. Takket være gode utbytter fra banken får stiftelsen årlig tilført likvide midler. Dette forventes å vedvare ut fra bankens utbyttepolitikk. Andelen forvaltede midler utenom EK-bevis forventes derfor gradvis å øke. Styret for stiftelsen har oppnevnt et Forvaltningsutvalg som består av interne og eksterne medlemmer. Forvaltningsutvalget bistår styret med forvaltningen av verdiene i stiftelsen.

Langsiktig gavestrategi for bedre levekår
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i sine vedtekter anledning til å gi gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. I sin gavestrategi har sparebankstiftelsen bestemt seg for å prioritere kunnskapsbasert og praksisnære levekårsprosjekter med særlig fokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker også gjennom strategien å stimulere til forskning, forskningsbasert evaluering og formidling slik at tiltak som utvikles og iverksettes blir dokumentert og kan gi læreeffekt for flere – også ut over egen region. Gavestrategien legger opp til størst mulig grad av samfinansiering med andre samfunnsbyggere og det er derfor etablert samarbeid bl.a. med kompetansefondene på Agder. Denne type samarbeid skal bidra til effektivisering av administrative prosesser og kvalitetssikring av søknader og prosjekter.

Årsregnskap 2017
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettstvister, og styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for regnskapet for året 2017.

Resultat 2017
Stiftelsens vesentligste aktiva er egenkapitalbevis i Sparebanken Sør. EK-bevisene er børsnotert og markedsverdien på bevisene som stiftelsen eier utgjorde pr. 31.12.2017 kr. 832 819 786,-. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 50 432 003,- I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for 2017 som utgjorde kr. 47 932 074,- Egenkapitalen er pr. 31.12. 2017 på kr. 790 171 312 og utgjør 92.3 % av totalkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2017.

Styre og generalforsamling
Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styrets leder er Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder. Det ble avholdt 4 styremøter i 2017. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Stiftelsesregisteret og i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482.