Årsmelding 2013

Styrets årsmelding for 2013


Sparebankstiftelsens virksomhet
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble etablert 20. november 2012. 2013 var derfor stiftelsens første hele driftsår. Formålet med stiftelsen er at den skal forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og stå for et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Sør for derigjennom å bidra til videreføring av sparebanktradisjonen.Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken Sør som utgjør 51% eller mer av bankens utstedte eierandelskapital. Stiftelsen kan plassere sine midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning med sikte på en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan også disponere overskudd gjennom å gi gaver til allmennyttige formål. Ved sine gavedisponeringer skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget kapitalen til Sparebanken Sør.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret.Forretningsadressen er Vesterveien 1 a/b, 4836 ARENDAL.
Kontoradressen er co/Ordkraft, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand.
Telefonnummer til daglig leder Rune Røiseland er 90 26 96 00

Årsregnskap 2013

Finansielle plasseringer og inntekter
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i tråd med sitt formål om å være en stabil og langsiktig eier i Sparebanken Sør plassert det meste av sin kapital i egenkapitalbevis i banken. Det er følgelig knyttet finansiell risiko til plasseringene i egenkapitalbevis.Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettstvister. Styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for årsregnskapet.

Resultat
Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 35 317 413. I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for både 2012 og 2013. Egenkapitalen er på kr. 632 117 413 og utgjør 99,4 % av totalkapitalen. Styret mener ellers at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2013.Fusjonen med Sparebanken Pluss resulterer i at stiftelsens egenkapitalbevis nå er børsnotert. I og med at egenkapitalbevis vanligvis omsettes på Oslo Børs til under bokførte verdier, påregner stiftelsen et regnskapsmessig underskudd i 2014.

Stiftelsens eierrolle og kapitalforvaltning
Det er utarbeidet kapitalforvaltningsstrategi for stiftelsens virksomhet. l denne inngår overordnede prinsipper for utøvelse av eierrollen i Sparebanken Sør og overordnede prinsipper for kapitalforvaltningen. Sparebankstiftelsen vil arbeide for å inneha posisjoner i Sparebankens Sør sine styrende organer som står i forhold til stiftelsens grunnkapital og som er hensiktsmessig i forhold til stiftelsens øvrige målsettinger.Innenfor rammen av et langsiktig perspektiv for eierskapet skal stiftelsen være opptatt av en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og verdistigning på eierandelskapitalen i Sparebanken Sør. Stiftelsen vil arbeide for en utbyttepolitikk som gir grunnlag for gode og stabile inntekter, samtidig som utbyttepolitikken skal ta hensyn til bankens fremtidige kapitalbehov.

Kapitalforvaltningen skal sikre ivaretakelse av sparebankstiftelsens langsiktige eierskap i Sparebanken Sør og oppfyllelse av sparebankformål, sikre at stiftelsen har tilstrekkelige likvide midler til å delta i kapitalutvidelser i banken, og sikre tildeling av utbyttemidler i samsvar med stiftelsens formål.

Styre og generalforsamling
Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant Sparebank Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer er 7 kvinner og 11 menn.

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlem, hvorav 3 er kvinner og 6 er menn.

Styrets leder er ordfører Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder. Det ble avholdt 4 styremøter i 2013.


Administrasjon og administrative forhold

På grunn av fusjonsprosessen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss var det få store hendelser i stiftelsen i 2013. Stiftelsen er fortsatt i en oppbyggingsfase.

Ved utgangen av året ble det igangsatt en kompetansebyggingsprosess. I forlengelse av dette definerte styret sine viktigste strategiske arbeidsområder og det ble utarbeidet en arbeidsinstruks til daglig leder og gjennomført sondering etter aktuelle kandidater til å bekle oppgavene. Rune Røiseland i Ordkraft as er fra februar 2014 engasjert som stiftelsens daglige leder.

Etter som den fusjonerte banken nå begynner å komme ordentlig på plass regner styret med at aktiviteten i stiftelsen vil øke i tiden fremover. Gaver til allmennyttige formål vil for første gang bli delt ut i 2014.

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Arendal, 12.05.2014

Helge Sandåker
Eldbjørg Dahl
Dag Olav Hødnebø
Anne Aasmundtveit
Tone Helene Strat