Årsmelding 2015

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2015

Se signert årsmelding og årsregnskap i pdf

 

Sparebankstiftelsens virksomhet

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte 1 januar 2014.

Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap klokt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen. Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken Sør som utgjør 51% eller mer av bankens utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

Nedsalg av EK-bevis

I stiftelsens generalforsamling 09.06.2015 ble det besluttet å gi styret fullmakt til å redusere eierandelen av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør fra opprinnelige 73,8% ned til 51%. Et nedsalg ble deretter gjennomført forsommeren 2015.

Styret erfarer at nedsalget var vellykket og at timingen for dette synes å ha blitt god. Stiftelsen solgte 15. juni 1.086.650 EK-bevis til kr. 186,- pr bevis. Total salgsverdi ble 202.116.900,- før kostnader.

Aktiv forvaltning

Stiftelsen skal plassere sine tilgjengelige midler på en hensiktsmessig måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning med sikte på en markedsmessig avkastning. Forvaltningen skal innrettes med henblikk på stiftelsens eierrolle i banken, slik at stiftelsen evner å opprettholde sin eierandel ved eventuelle emisjoner.

Stiftelsen kan også disponere overskudd gjennom å gi gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret.

 

Årsregnskap 2015

Finansielle plasseringer og inntekter

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i tråd med sitt formål om å være en stabil og langsiktig eier i Sparebanken Sør det meste av sin kapital i egenkapitalbevis i banken. Det er følgelig knyttet finansiell risiko til plasseringene i egenkapitalbevis.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettstvister, og styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for regnskapet for året 2015.

Resultat

Stiftelsens vesentligste aktiva er egenkapitalbevis i Sparebanken Sør. EK-bevisene er børsnotert og markedsverdien på bevisene som stiftelsen eier utgjorde pr. 31.12.2015 kr. 335 619 312. Børsverdien på egenkapitalbevis i Sparebanken Sør viste en fallende trend gjennom andre semester noe som medførte en verdireduksjon fra 01.01.2015 på kr. 79 085 130. Årsregnskapet viser på denne bakgrunn et underskudd på kr. -36 980 807. I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for 2015 som utgjorde kr. 21 888 216.

Egenkapitalen er pr. 31.12. 2015 på kr. 621 410 434 og utgjør 98,7 % av totalkapitalen.

Styret mener at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2015.

Med bakgrunn i underskuddet er det ikke avsatt midler til gaver i regnskapet for 2015, men stiftelsen har tidligere år lagt av ressurser til et gavefond som gjør det mulig å foreta gaveutdelinger også i 2016.

Stiftelsens eierrolle og kapitalforvaltning

Det er utarbeidet en kapitalforvaltningsstrategi for stiftelsens virksomhet. l denne inngår overordnede prinsipper for utøvelse av eierrollen i Sparebanken Sør samt overordnede prinsipper for øvrig kapitalforvaltning.

Innenfor rammen av et langsiktig perspektiv for eierskapet skal stiftelsen være opptatt av en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og verdistigning på eierandelskapitalen i Sparebanken Sør. Stiftelsen vil arbeide for en

utbyttepolitikk som gir grunnlag for gode og stabile inntekter for EK-beviseiere, samtidig som utbyttepolitikken skal ta hensyn til bankens fremtidige kapitalbehov. Dette vil igjen bidra til å gjøre EK-beviset SOR attraktivt i markedet.

Kapitalforvaltningen skal sikre ivaretakelse av sparebankstiftelsens langsiktige eierskap i Sparebanken Sør gjennom å kunne bidra til at stiftelsen har tilstrekkelige likvide midler til å kunne delta i eventuelle kapitalutvidelser i banken.

Styre og generalforsamling

Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt

blant Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer er 7 kvinner og 11 menn.

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 3 er kvinner og 6 er menn. Styrets leder er ordfører Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder.

Det ble avholdt 5 styremøter i 2015.

Gavestrategi for framtiden

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i sine vedtekter anledning til å gi gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. Gjennom 2015 har styret arbeidet med å etablere en virkningsfull, langsiktig og kostnadseffektiv gavestrategi innenfor de rammer stiftelsen disponerer. Gavestrategien ble vedtatt i styrets siste møte i 2015 og gjelder fra og med 2016.

I sin nyetablerte gavestrategi har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bestemt seg for å prioritere større levekårsprosjekter med særlig fokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker også gjennom gaver å stimulere til forskning slik at tiltak som iverksettes blir dokumentert og kan gi læreeffekt for flere på sikt. På denne måten vil stiftelsen være en langsiktig samfunnsbygger som både bidrar til gode levekår og til at regionen har en handlekraftig og lokalt forankret sparebank i Sparebanken Sør.

Vesentlige forhold etter årsskiftet: Ny emisjon i Sparebanken Sør

Mot slutten av 2015 uttrykte Finanstilsynet en forventning om at Sparebanken Sør skal ha en ren kjernekapitaldekning på 14,5% innen utgangen av 2016. Ved utgangen av 2015 utgjorde den rene kjernekapitalen 12,9%. Banken besluttet derfor å foreta en emisjon av eierandelskapital på 600 millioner kroner. For å opprettholde den vedtektsfestede eierandelen på minst 51% valgte styret i stiftelsen, etter godkjennelse i ekstraordinær generalforsamling den 1 mars, å gjøre et låneopptak på kr. 60 millioner. Fortrinnsrettsemisjonen ble foretatt i løpet av april 2016 og stiftelsen deltok med ca. 52% av emisjonsbeløpet (ca. kr. 313 millioner). Etter emisjonen har stiftelsen det alt vesentligste av sin kapital plassert i egenkapitalbevis i Sparebanken Sør. Stiftelsen forventer gode utbytter fra banken i årene som kommer og har fortsatt nødvendig likviditet til å foreta gaveutdelinger, opprettholde sin administrasjon og betjene sitt lån.

 

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Arendal, 18.04.2016

 

Helge Sandåker
Styreleder

Eldbjørg Dahl
Dag Olav Hødnebø
Anne Aasmundtveit
Tone Helene Strat
Erik Tønnesen
Styremedlemmer