Årsmelding 2016

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

Signert årsmelding og årsregnskap i pdf

SPAREBANKSTIFTELSENS VIRKSOMHET

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte 1. januar 2014.

Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap klokt bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen. Stiftelsen skal ha en eierandel i Sparebanken Sør som utgjør minimum 51% av bankens utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål.

Medvirkning i kapitalemisjon

Av enkelthendelser foregående år er stiftelsens medvirkning i den rettede kapitalemisjonen i Sparebanken Sør våren 2016 av særlig betydning. I etterkant av et vellykket nedsalg av EK-bevis i 2015 var det mulig for stiftelsen å delta med sin andel på 51% av emisjonsbehovet. Foranledningen til behovet for emisjonen, som kom uventet, var at Finanstilsynets på høsten 2015 uttalte forventning om en høyere egenkapitaldekning i bankene raskere enn hva som var kjent fra tidligere. Forventningen til Sparebanken Sør ble satt til en kjernekapitaldekning på 14,5% innen utgangen av 2016. For å kunne opprettholde noe vekst og innfri  forventninger som var etablert til den relativt nyfusjonerte banken var en emisjon påkrevd.

Med utgangspunkt i tilgjengelig kapital hadde stiftelsen anledning til å garantere for sin medvirkning i emisjonen på et tidlig tidspunkt, og på den måten ble den resterende plasseringen i markedet lettere for banken. For å kunne delta fult ut i emisjonen åpnet generalforsamlingen også for et låneopptak på inntil 10% av stiftelsens egenkapital som er i tråd med lovverket for finansstiftelser. Med dette som bakgrunn ble 60 millioner kroner tatt opp i lån i forbindelse med emisjonen.

  1. mai 2016 tegnet Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør seg for 5 693 655 nye egenkapitalbevis til en inngangsverdi på kr. 55,- pr. bevis. Med dette forvaltet stiftelsen til sammen 8 125 679 EK-bevis som til sammen utgjør 51,87 % av de utstedte EK-bevisene i Sparebanken Sør.

Markedsverdien på EK-beviset SOR utviklet seg positivt gjennom høsten 2016 og ble siste omsetningsdag i 2016 verdsatt til kr. 92,38. Børsverdien for stiftelsen EK-bevis var med andre ord kr. 750 609 598 ved utgangen av 2016.

Forvaltning

Stiftelsens aktiva som ikke er knyttet til EK-bevis i Sparebanken Sør skal i henhold til vedtektene plasseres på en hensiktsmessig måte ut i fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Forvaltningen innrettes med henblikk på stiftelsens eierrolle i Sparebanken Sør, slik at stiftelsen i så høy grad som mulig evner å opprettholde sin eierandel ved eventuelle emisjoner.

Som forberedelse til kapitalemisjonen i Sparebanken Sør ble en andel av stiftelsens forvaltede finansportefølje realisert tidlig i 2016. Dette for å kunne delta som garantist i emisjonen. Resterende aktiva på børs ble i hovedsak solgt i forbindelse med selve emisjonen og utgjorde ved årets slutt kr. 22 268 050 og blir forvaltet av Swedbank i henhold til inngåtte avtaler.

Takket være gode utbytter fra banken forventer stiftelsen å bli tilført godt med likvide midler i årene som kommer. Andelen forvaltede midler utenom EK-bevis forventes derfor gradvis å øke. Styret for stiftelsen har oppnevnt et Finansutvalg som består av interne og eksterne medlemmer. Finansutvalget bistår styret med forvaltningen av verdiene i stiftelsen.

Langsiktig gavestrategi for bedre levekår

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har i sine vedtekter anledning til å gi gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. 2016 ble første år med innfasing av gavestrategien som ble vedtatt i 2015. I sin nyetablerte gavestrategi har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bestemt seg for å prioritere kunnskapsbasert og praksisnære levekårsprosjekter med særlig fokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker også gjennom strategien å stimulere til forskning, forskningsbasert evaluering og formidling slik at tiltak som utvikles og iverksettes blir dokumentert og kan gi læreeffekt for flere. Gavestrategien legger opp til størst mulig grad av samfinansiering med andre samfunnsbyggere og det er derfor etablert samarbeid bl.a. med kompetansefondene på Agder. Denne type samarbeid skal bidra til effektivisering av administrative prosesser og kvalitetssikring av søknader og prosjekter. Da gavestrategien fokuserer på langsiktige og grundig kvalifisering av prosjekter krever denne noe implementeringstid. Dette betyr i praksis en gradvis opptrapping av gavetildelinger gjennom strategiperioden fram mot 2020.

I 2016 ble følgende prosjekter tildelt gaver fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

  • ”Liv og røre i Telemark”, kr. 1 500 000,- (Gavemottaker: Høgskolen i Sørøst-Norge i samarbeid med Telemark Fylkeskommune)
  • ”Bedre skole- og arbeidsfungering”, kr. 270 000,- (Gavemottaker: Sørlandet Sykehus HF. Gavesamarbeid med Sørlandet Kompetansefond)
  • ”Okei – samhandlingssystem for barn og unge”, kr. 535 000,- (Gavemottaker: MINOS AS. Gavesamarbeid med Sørlandet Kompetansefond)
  • ”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, kr. 90 000,- (Gavemottaker: Sørlandet Sykehus HF. Gavesamarbeid med Sørlandet Kompetansefond)
  • ”Agderprosjektet”, kr. 1 010 000,- (Gavemottaker: Universitetet i Stavanger. Gavesamarbeid med Sørlandet Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond).


Årsregnskap 2016

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i noter til årsregnskapet.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke involvert i rettstvister, og styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har vesentlig betydning for regnskapet for året 2016.

Resultat

Stiftelsens vesentligste aktiva er egenkapitalbevis i Sparebanken Sør. EK-bevisene er børsnotert og markedsverdien på bevisene som stiftelsen eier utgjorde pr. 31.12.2016  kr. 747 562 468,- Børsverdien på egenkapitalbevis i Sparebanken Sør har gjennom 2016 utviklet seg positivt og bidrar sterkt til stiftelsen gode resultat. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 121 392 875,-  I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for 2016 som utgjorde kr. 49 036 949,-
Egenkapitalen er pr. 31.12. 2016 på kr. 742 803 309 og utgjør 91,7 % av totalkapitalen.
Styret mener at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2016.

Stiftelsens eierrolle og kapitalforvaltning

Det er utarbeidet en kapitalforvaltningsstrategi for stiftelsens virksomhet. l denne inngår overordnede prinsipper for utøvelse av eierrollen i Sparebanken Sør samt overordnede prinsipper for øvrig kapitalforvaltning. Innenfor rammen av et langsiktig perspektiv for eierskapet skal stiftelsen være opptatt av en høy verdiskapning over tid i form av utbytte og verdistigning på eierandelskapitalen i Sparebanken Sør. Stiftelsen vil arbeide for en utbyttepolitikk som gir grunnlag for gode og stabile inntekter for EK-beviseiere, samtidig som utbyttepolitikken skal ta hensyn til bankens fremtidige kapitalbehov. Dette vil igjen bidra til å gjøre EK-beviset SOR attraktivt i markedet. Kapitalforvaltningen skal sikre ivaretakelse av sparebankstiftelsens langsiktige eierskap i Sparebanken Sør gjennom å kunne bidra til at stiftelsen har tilstrekkelige likvide midler til å kunne delta i eventuelle kapitalutvidelser i banken.

Styre og generalforsamling

Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt blant Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. Blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer er 7 kvinner og 11 menn. Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 4 er kvinner og 5 er menn. Styrets leder er Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder. Det ble avholdt 4 styremøter i 2016. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret.

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Arendal, 29.05.2017

Helge Sandåker
styreleder

Eldbjørg Dahl
Gunn Marit Helgesen
Maya Twedt Berli
Tone Helene Strat
Erik Tønnesen
styremedlemmer