Gaver for bedre levekår

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har et todelt oppdrag. I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør har stiftelsen anledning til å disponere overskudd til allmennyttige gaver på Agder og i Telemark. Stiftelsens generalforsamling vedtar de økonomiske rammene for gavetildelinger, og styret tildeler gavene. For å få en best mulig anvendelse av midlene er det utarbeidet en gavestrategi. Denne fokuserer på tiltak som skal gjøre det godt å leve for flere i våre tre fylker.

Strategi med røtter i lange tradisjoner

Sparebankene har hatt en viktig samfunnsbyggende rolle i Norge gjennom snart 200 år. Gjennom lokale sparebanker fikk mange flere mulighet for lån og grunnleggende banktjenester. Dette gav så grunnlag for etablering av egne hjem og næring, og stadig flere kunne jobbe seg ut av fattigdommen som preget Norge sterkt i tidligere tider. Det moderne norske velferdssamfunnet preges ikke av mangel på kapital og banktjenester, men fremdeles er det slik at mange mennesker ikke får utnyttet sitt talent eller faller utenfor. Et godt samfunn preges av mangfold og toleranse, og har kontinuerlig fokus på å bedre levekårene for sine borgere.

Som samfunnsbygger ønsker Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å prioritere gaveprosjekter relatert 
til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark.

Kunnskap og læring

Stiftelsen ønsker også å være langsiktig og kunnskapsorientert i sin gavestrategi, og vil derfor prioritere å støtte prosjekter fundert i anerkjent forskning og som inneholder forskningsbasert læring. Dette skal bidra til kvalitetssikring og videreformidling av resultater, slik at flere kan nyte godt av erfaringer fra prosjekter som får støtte.

Samarbeid gir mer effekt

Sparebankstiftelsen har etablert en samarbeidstrategi der tanken er å forsterke prosjekter hvor en eller flere partnerne står for 50% eller mer av prosjektfinansieringen. Større prosjekter med flere finansieringskilder viser seg å skape mer varig effekt. Samtidig ønsker ikke stiftelsen selv å bygge opp en organisasjon som alene skal administrere og kvalitetssikre et omfattende prosjektengasjement. Gjennom samarbeid blir det i stede flere ressurser disponibelt til gaver.

På Agder er det etablert samarbeid med Sørlandet Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond. I Telemark er det inngått samarbeidet med Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge. Stiftelsen er også åpen for å vurdere samarbeid med andre institusjoner.


Gaver fra Sparebanken Sør
Sparebankstiftelsens gaver kommer i tillegg til gaver fra Sparebanken Sør. Banken har sin egen gavekomite og gavekriterier som presenteres på bankens hjemmesider. Fra banken kan det søkes om støtte til små og store prosjekter når som helst i løpet av året.

Sparebanken Sør er en betydelig samfunnsaktør i Agder og Telemark. Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling. Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger, og banken ønsker å tildele gaver i kategoriene kultur, kompetanse/utdanning, idrett, lag/foreninger/organisasjoner og samfunn. Se sidene til Sparebanken Sør for mer informasjon.


Les mer om: