Gavetildelinger i 2016

I 2016 ble følgende prosjekter tildelt gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

 • ”Liv og røre i Telemark”, med kr. 1 500 000
  «Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen ( (for mer informasjon – se prosjektsammendrag).
  Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge
 • ”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 000 
  Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF
 • ”Okei – samhandlingssystem for barn og unge”, med kr. 535 000
  Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: MINOS AS
 • ”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000
  Doktorgraden er en del av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF
 • «Agderprosjektet», med kr. 1 010 000
  Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2016 midler til å styrke formidlingen i prosjektet. Se nettside for mer informasjon om prosjektet.
  Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.
Les mer om: