GAVETILDELINGER I 2017

I 2017 ble følgende prosjekter tildelt gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

 

 • ”Liv og røre i Telemark”, med kr. 1 500 000
  «Liv og røre i Telemark» er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge i Telemark gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen (for mer informasjon – se prosjektsammendrag), eller informativt medieoppslag hos NRK her.
  Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge

 

 • «Agderprosjektet», med kr. 1 010 000
  Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg basert på «lekbasert læring» (playful learning). Sparebankstiftelsen Sør gav i 2017 midler for spesielt å bidra til at faglig forankrede ressurser og resultater fra prosjektet kan formidles til nye målgrupper. Se nettportalen lekbasert.no utviklet med ressurser fra Sparebankstiftelsen Sør. Prosjekteier: Initiativet til Agderprosjektet kommer fra kompetansefondene på Agder og Universitetet i Stavanger (UiS). Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets kompetansefond, i tillegg til Fylkeskommunen i Aust-Agder og Fylkeskommunen i Vest-Agder, er viktige bidragsytere og finansiører i prosjektet.

 

 • «Etablering av stiftelsen FLEXid», med kr. 1 000 000
  Sparebankstiftelsen Sør støtter etablering og forsterkning av FLEXid som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Les mer om FLEXid her.
  Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA

 

 • «Lindesneslosen», med kr. 600 000
  «Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes, og følge opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaven fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet samfinansieres med Sørlandets kompetansefond.
  Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen

 

 • ”Okei – samhandlingssystem for barn og unge”, med kr. 535 000
  Prosjektets hovedmål er å bygge et kompetansemiljø i Vest-Agder for barn og unges helse, miljø og sikkerhet. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: MINOS AS

 

 • ”Effekten av Aktiv på dagtid”, med kr. 535 000
  «Aktiv på dagtid» tilbyr aktiviteter for personer som mottar trygdeytelser fra NAV. Formålet med prosjektet som støttes av Sparebankstiftelsen Sør er å dokumentere effekter av tilbudet Aktiv på dagtid, og da spesielt se på livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.Prosjekteier: Agderforskning og Aust-Agder Idrettskrets.

 

 • Forprosjekt «Velferds-obligasjoner», kr. 500 000
  Sparebankstiftelsen Sør støtter gjennom denne gaven et utviklingsarbeid fram mot en mulig ny modell for finansiering av forebyggende sosialt arbeid ovenfor innsatte og løslatte fra norske fengsel.
  Prosjekteier: WayBack Kristiansand.

 

 • «Desentral utdannelse av helsesøstre», med kr. 400 000,-
  Ordningen med sesentral utdannelse av helsesøstre skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen

 

 • ”Bedre levekår gjennom raskere integrering”, med kr. 375 000
  Flyktninger er overrepresenterte blant vanskeligstilte på boligmarkedet og bosetting er en kritisk faktor i integreringsarbeidet. Samtidig er det private utleiemarkedets evne til å bosette flyktninger større enn antatt (ref. tilfluktshjem.no som har synliggjort at en rekke utleiere foretrekker å leie til flyktninger fordi man gjennom dette kan gi et personlig bidrag til bedre integrering). Gjennom prosjektet ”Bedre levekår gjennom raskere integrering” er målsettingen å gi flyktninger i Aust-Agder større råderett over egen integrering gjennom et digitalt økosystem som kobler bosetting, arbeid og utdanning via en nettportal. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
  Prosjekteier: Refugee+

 

 • ”Samhandling mot barne-fattigdom”, med kr. 300 000
  Fattigdom kan gå i arv. Prosjektet vil særlig konsentrere seg om barnefattigdom og utfordringer knyttet til skolegang, med kommuner i Aust-Agder som case. Vellykket skolegang er nøkkelen til sosial mobilitet og en veg ut av fattigdom. Gjennom prosjektet ønsker man både å kartlegge dagens tjenester og å foreslå nye og forbedrede tjenester basert på brukernes opplevelser. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
  Prosjekteier: Agderforskning

 

 • ”Bedre skole- og arbeidsfungering”, med kr. 270 000 
  Prosjektets hovedmål er å forbedre skole- og arbeidsfunksjonen for henviste pasienter og deres familier ved å øke effekten av terapi gjennom rutinemessig utfallsmonitorering (RUM). Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF

 

 • ”I jobb i Agder-kommunene”, med kr. 230 000
  Gode levekår for alle innbyggere krever blant annet et velfungerende velferdssystem med kompetent arbeidskraft i de kommunale tjenestene. I løpet av de neste åtte årene vil det være behov for nærmere 1 800 flere ansatte i omsorgssektoren i kommunene på Agder. KS Agder får midler til prosjektet «I jobb i Agder-kommunene – innvandrere og unge menn som en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?». Hovedmålet i prosjektet er at kommunene får tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte rekrutteringsbehovet. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: KS Agder

 

 • ”KriseSIM”, med kr. 200 000
  I forbindelse med krisehåndtering med knapphet på tid har man til nå i mindre grad anledning til å gjøre nytte av store datamengder («big data»). Informasjonsinnhentingen begrenser seg dermed til tradisjonelle informasjonskilder. I dette konkrete prosjektet skal man utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt treningsverktøy for beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til «big data». Gjennom prosjektet vil man analysere samspillet mellom teknologi, oppgavene som utføres og menneskene som utfører oppgavene. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
  Prosjekteier: CIEM Lab i samarbeid med Agder politidistrikt, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Grimstad brann- og feiertjeneste, Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus HF og konsulentselskapet NC-Spectrum.

 

 • ”Integrering som virkemiddel for verdiskaping”, med kr. 200 000
  De siste årene viser stor migrasjon av ulike befolkningsgrupper. Statistikk viser at både innvandrere og norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn har mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet enn befolkningen for øvrig. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat og offentlig sektor. Videre vil en identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Oxford Research

 

 • ”Integrering og stabil tilknytning”, med kr. 170 000
  Kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger ses på som det fremste virkemiddelet for integrering og tilknytning av flyktninger til arbeidslivet. Målet med dette prosjektet er å undersøke introduksjonsprogrammets bidrag til overgangen til arbeidsliv i fire kommuner i Aust Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
  Prosjekteier: Oxford Research

 

 • ”Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder”, med kr. 150 000
  Det overordnede målet med prosjektet er å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner i Aust-Agder. I dette konkrete forprosjektet er imidlertid avgrenset til å undersøke hva som hemmer og fremmer yrkesdeltakelse til innvandrerkvinner i Arendalsområdet. Dette skal gjøres sett fra ståstedet til utvalgte innvandrerkvinner selv og til representanter fra offentlige, private eller frivillige organisasjoner som har bidratt/bidrar positivt til at kvinnene har kommet i jobb eller opplever at de er på riktig spor. Forprosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
  Prosjekteier: Agderforskning, i samarbeid med Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 • ”PhD, Multifamily Cognitive Behavior”, med kr. 90 000
  Doktorgraden er en del av angstsatsningen ved ABUP, der målet er at alle barn og ungdommer i Agder kan få hjelp for sine angstproblemer. Planen er å bruke ekspertisen til å legge til rette for lavterskeltilbud i kommunene på Agder slik at helsesøstre og lærere kan dyktiggjøres til at ungdom med lett/moderat angst kan bli hjulpet på skolen. Dette prosjektet samfinansieres med Sørlandet Kompetansefond.
  Prosjekteier: Sørlandet Sykehus HF