«Liv og røre i Telemark»

PROSJEKTSAMMENDRAG

Det overordnete målet med det skolebaserte, helsefremmende prosjektet «Liv og røre i Telemark» er å bedre levekår gjennom økt fysisk aktivitet, bedret kosthold og bedret psykososialt miljø blant barn og unge i Telemark fylke. Dette er i tråd med satsingsområdene i Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016. Dette er viktig fordi fylket har typiske levekårsutfordringer slik som høy arbeidsledighet, høyt frafall i videregående skole, mange med psykiske helseplager og mange unge uføre. Dette fordrer tidlig innsats blant barn og unge. Ved å implementere helsefremmende tiltak i skolene, når man alle uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Prosjektet vil således ha stor samfunnsmessig nytte.

Prosjektet bygger på et forprosjekt kalt «Liv og røre i Kragerø». I dette forprosjektet er det utvikles og utprøves en helhetlig skolebasert, helsefremmende intervensjon gjennom økt fysisk aktivitet og bedret kosthold. Denne intervensjonen bygger på Active Smarter Kids (ASK-modellen) (Resaland et al., 2015), en modell for fysisk aktivitet i fag som en læringsform og variasjon i undervisning. I tillegg inkluderer intervensjonen at skolene forplikter seg til å følge ny faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO (Helsedirektoratet, 2015). Disse retningslinjene sier både noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om den ernæringsmessige kvaliteten på mat og drikke. Telemark fylkeskommune har bidratt med ressurser, kompetanse og har vært en pådriver i dette forprosjektet.

«Liv og røre i Telemark» vil bestå av to deler: Et utviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt. Utviklingsprosjektet vil implementere intervensjonen til kommuner i Telemark. Dette vil skje gjennom et omfattende forankringsarbeid på alle nivå, fra elever/lærere og skoleledelse, og til kommunalsjef for opplæring. Med intervensjonen vil det følge en implementeringspakke for å hjelpe den enkelte skole med oppstart av intervensjonen. Forskningsdelen av prosjektet «Liv og røre i Telemark» vil derfor fokusere på ungdomsskoleelever fordi det er manglende empiri på virkninger, erfaringer og implementering av denne typen intervensjoner i ungdomsskoler. Datainnsamling i forskningsprosjektet vil inkludere kvantitative spørreundersøkelser, kvalitative intervju og implementeringsforskning etter gjeldende standard (Naylor et al., 2015).

Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge. Budsjettrammen for prosjektet er kr. 12 millioner over en fireårsperiode (2016-2020), hvorav prosjektet i samme periode vil søke Sparebankstiftelsen Sør om 6 millioner NOK. Dette skal finansiere 1 PhD- stipendiat, midler til en implementeringspakke til kommunene samt frikjøp av forskere og prosjektmedarbeidere.

Det forventes at prosjektet har stort samfunnsnyttig potensiale, og får implikasjoner for valg av læringsmodeller som kan fremme helse, trivsel og læring blant barn og unge i Telemark.

 
For ytterligere informasjon om prosjektet, kontakt:
Høgskolen i Sørøst-Norge ved Solfrid Bratland-Sanda. Tlf 35952798. E-post solfrid.bratland-sanda@hit.no

Telemark fylkeskommune ved Jorunn Borge Westhrin. Tlf 92094996 E-post jorunn-borge.westhrin@t-fk.no