Søknadskriterier

Som samfunnsbygger ønsker Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å prioritere gaveprosjekter relatert 
til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er flerdelt, men først og fremst et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve for flere i våre fylker. Levekårsfeltet er vidt, men stiftelsen vil spesielt prioritere prosjekter med tidlige og forebyggende tiltak innenfor skole/utdanning og inkludering.

Det er etablert kriterier som skal gjøre det lettere for søkere å utarbeide relevante gavesøknader, og for stiftelsen å gjøre kvalifiserte tildelinger. Kriteriene må være oppfylt for at en søknad skal komme i betraktning. Kriteriene har stor grad av samsvar med tilsvarende føringer benyttet i de to kompetansefondene på Agder, og gjelder for søkere i alle tre fylker.

  • Prosjektet skal være relatert til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark.
  • Prosjektet skal inneholde komponenter av kompetanseheving og læring på høyskole-/universitetsnivå.
  • Prosjektet skal ha praktisk nytte i regionen.
  • Prosjektet skal være samfinansiert med minimum 50% av andre.
  • Søker/prosjekteier må være en veletablert institusjon eller virksomhet.

Gavesøknader skal minimum inneholde prosjektbeskrivelse med målformuleringer, tidsplaner, budsjett med finansieringsplan, informasjon om ansvarlig søkerorganisasjon samt opplysninger om hvilke kompetansemiljøer det er aktuelt å samarbeide med. Se veiledning til søknadskjema på hjemmesiden til Sørlandet Kompetansefond.

Stiftelsen kan engasjere seg i prosjekter med varighet over flere år. Men gaver kan ikke benyttes til ordinær drift, så det satt et øvre tak på fire år som maksimal sammenhengende støtteperiode. Samtidig er det viktig å presisere at flerårige prosjekt ikke automatisk kan påregne støtte eller samme støttenivå fra år til år. Vurderinger kan først gjøres når stiftelsens disponible overskudd etter foregående driftsår er klart. Også flerårige prosjekt må årlig søke om støtte.

Samarbeidet med kompetansefondene på Agder innebærer at Sparebankstiftelsen samordner sine søknadsprosesser med de to fondene. Dette betyr i praksis at gavesøkere fra Agder normalt skal benytte de digitale søknadsprossedyrene til kompetansefondene. Det skal fremkomme av søknadene om det søkes støtte både fra kompetansefondet og fra stiftelsen. For søkere i Telemark sendes søknader direkte til Sparebankstiftelsen.

Les mer om: