Søknadskriterier

Som samfunnsbygger ønsker Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør å prioritere gaveprosjekter relatert 
til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er flerdelt, men først og fremst et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve for flere i våre fylker. Levekårsfeltet er vidt, men stiftelsen vil spesielt prioritere prosjekter med tidlige og forebyggende tiltak ovenfor barn og ung, og inkludering av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor de etablerte tilbudene.

Det er etablert kriterier som skal gjøre det lettere for søkere å utarbeide relevante gavesøknader, og for stiftelsen å gjøre kvalifiserte tildelinger. Kriteriene må være oppfylt for at en søknad skal komme i betraktning. Kriteriene har stor grad av samsvar med tilsvarende føringer benyttet i de to kompetansefondene på Agder, og gjelder for søkere i alle tre fylker:

  • Prosjektet skal være relatert til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark
  • Prosjektet skal inneholde komponenter av kompetanseheving og læring på høyskole-/universitetsnivå
  • Prosjektet skal ha praktisk nytte i regionen
  • Prosjektet skal være samfinansiert med minimum 50% av andre
  • Søker/prosjekteier må være en veletablert institusjon eller virksomhet.

Gavesøknader skal minimum inneholde prosjektbeskrivelse med målformuleringer, tidsplaner, budsjett med finansieringsplan, informasjon om ansvarlig søkerorganisasjon samt opplysninger om hvilke kompetansemiljøer det er aktuelt å samarbeide med med tanke på evaluering og læring.

Stiftelsen har lagt opp til å kunne engasjere seg i prosjekter med varighet over flere år, men gaver kan ikke benyttes til ordinær drift. Det er derfor satt et øvre tak på fire år som maksimal sammenhengende støtteperiode. Samtidig er det viktig å presisere at flerårige prosjekt ikke automatisk kan påregne støtte eller samme støttenivå fra år til år. Vurderinger og tildelinger kan først gjøres når stiftelsens disponible overskudd etter foregående driftsår er klart. Også flerårige prosjekt må derfor søke om støtte årlig.

Samarbeidet med kompetansefondene på Agder innebærer at Sparebankstiftelsen så langt det er mulig samordner sine søknadsprosesser på Agder med de to fondene. Avtalene innebærer også at kvalitetsvurderinger knyttet til prosjekter som tenkes samfinansiert gjøres av administrasjonene i de to kompetansefondene. Den endelige vurderingen av søknader, og vedtak om eventuelt å gi støtte, ligger imidlertid til stiftelsens styre.

For søkere i Telemark rettes henvendelser og søknader direkte til Sparebankstiftelsen.

I tillegg til å kunne motta gavesøknader har styret i Sparebankstiftelsen også lagt opp til selv å kunne initiere prosjekter der aktuelle partnere utfordres til å utvikle innovative løsninger på aktuelle utfordringer innenfor levekårsfeltet.

Les mer om: