Valg

Kundene bestemmer!

Sparebankstiftelsen Sør har en viktig oppgave som langsiktig eier av Sparebanken Sør. Stiftelsen skal bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner bidrar til vekst og utvikling. Å være en god og langsiktig eier for en stor bank krever innsikt og klokskap, og stiftelsen er etablert med en generalforsamling som har det øverste formelle ansvaret. Generalforsamlingen velger bla. stiftelsens styre, har avgjørende beslutningsrett over stiftelsens kapitalforvaltning og skal beslutte hvor store andeler av et eventuelt overskudd som skal anvendes til gaveformål. Les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter.

Generalforsamlingen består til sammen av tolv medlemmer og seks varamedlemmer, og skal både reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens oppgaver. Fra hver av de tre fylkeskommunene oppnevnes det offentlige representanter, men kundene i Sparebanken Sør velger også hvem de ønsker skal representere seg i forsamlingen.

Valg til stiftelsens generalforsamling gjennomføres samtidig som Sparebanken Sør selv gjennomfører kundevalg til bankens øverste formelle organ – forstanderskapet. Begge valgene blir annonsert gjennom Sparebanken Sør sine hjemmesider og i nettbanken. Da det sist var valg til stiftelsens generalforsamling i 2017 avga nærmere 900 kunder sin stemme.